Produktów: 0
Wartosć: 0,00 zł
Do kasyZawartość koszyka

DZIAŁ SPRZEDAŻY

sprzedaz@aspel.com.pl

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszej firmie, podaj nam swój adres e-mail:

Ogólne warunki sprzedaży

I. Postanowienia Ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży winny być stosowane do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw organizowanych przez Aspel S.A. (niniejszym określany jako „ASPEL”). Kupujący w pełni uznaje przedstawione Ogólne Warunki Sprzedaży i zrzeka się własnych, wcześniej ustalonych warunków, jeśli takowe istniały.
2. ASPEL nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176). Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane produkty zgodnie z art. 558KC (DZ.U. z dnia 23.04.1964, nr16 poz 93 z późn. zm.).

II. Zamówienia.
1. Złożenie zamówienia jest traktowane przez ASPEL jako akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży.
2. Zamówienie należy składać w formie pisemnej na adres ASPEL. W zamówieniu należy wyraźnie podać adresy, telefony, faksy, adresy e-mail zamawiającego i odbiorcy, dane płatnika, w tym NIP. Firmy posiadające aktualny status PARTNERA i DYSTRYBUTORA składają zamówienia bezpośrednio ze strony www.aspel.com.pl poprzez indywidualną dla każdej firmy część tej strony.
3. Zamówienie Kupującego jest potwierdzane przez ASPEL pisemnie (pocztą elektroniczną, faksem). ASPEL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia jakiekolwiek zmiany nie będą uwzględniane.

III. Ceny, warunki płatności.
1. Ceny oferowanych towarów i usług podawane są loco magazyn ASPEL (zgodnie z INCOTERMS 2000). Informacje na temat cen są dostępne w Dziale Sprzedaży ASPEL, a dla firm współpracujących w ramach programu PARTNER i DYSTRYBUTOR poprzez stronę internetową www.aspel.com.pl.
2. Cena towaru nie obejmuje transportu, instalacji, szkolenia, opłat bankowych, celnych, ubezpieczenia, magazynowania, załadunku i rozładunku.
3. Ceny zawarte w cennikach ASPEL oraz występujące w ulotkach, prasie lub stronach internetowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. ASPEL zastrzega sobie prawo zmiany cen.
4. Ceną transakcji jest cena z potwierdzonego przez ASPEL zamówienia.
5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar, według jednej z poniższych form płatności: gotówka, przedpłata, pobranie, akredytywa. Dopuszcza się odroczoną płatność przelewem, po uprzedniej pisemnej akceptacji przez ASPEL.
6. Przy zakupie towarów i usług do wartości 1000 PLN jedynymi formami płatności są: gotówka, przedpłata lub pobranie.

IV. Realizacja zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia jest określany w potwierdzeniu zamówienia.
2. ASPEL wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub rezygnacji z realizacji zamówienia.
3. Miejscem wydania towaru jest magazyn ASPEL, Polska, 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33.
4. Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar z magazynu ASPEL w podanym terminie (nieodebranie towaru w terminie skutkować będzie naliczaniem opłat magazynowych).
5. ASPEL może dostarczyć Kupującemu towar na adres podany w zamówieniu, za odrębną opłatą, transportem własnym lub korzystając z usług firmy spedycyjnej. Wydanie towarów zostaje dokonane z chwilą, kiedy ASPEL powierzy towary przewoźnikowi w celu dostarczenia ich Kupującemu. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

V. Gwarancje, reklamacje, zwroty
1. ASPEL gwarantuje, że wszystkie produkty są nowe, dobrej jakości, wolne od wad materiałowych i produkcyjnych oraz zgodne z załączoną dokumentacją.
2. Ewentualne niezgodności ilościowe oraz zauważone wady jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po odebraniu towaru.
3. Każdy sprzedawany towar jest objęty 30-dniową gwarancją wymiany towaru wadliwego. Okres tej gwarancji liczy się od dnia wydania towaru z magazynu ASPEL.
4. Zwrot wadliwego towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po pisemnym poinformowaniu i akceptacji ASPEL. Zwracany towar musi być dostarczony do magazynu ASPEL, w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu.
5. ASPEL postawi do dyspozycji Kupującego towar wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie i powiadomi Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego odbioru towaru z magazynu ASPEL.
6. Towar lub jego elementy uszkodzone mechanicznie, lub które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania nie podlegają reklamacji.
7. Towar zakupiony wraz z gwarancją ASPEL podlega dodatkowym uregulowaniom szczegółowym zawartym w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do towaru.
8. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie narzucają jakichkolwiek warunków ewentualnych odrębnych Gwarancji zawieranych przez Kupującego z Użytkownikiem sprzętu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie produkty ASPEL posiadają znak zgodności CE zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej dla wyrobów medycznych nr 93/42/EEC i zostały wpisane do Rejestru w
Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wszelkie pozostałe oznaczenia, certyfikaty, zatwierdzenia stosowne dla właściwego terytorium Kupujący jest zobowiązany uzyskać sam, uprzednio informując o tym ASPEL.
2. Ogólne Zasady Sprzedaży, jak i wszystkie umowy zawarte pomiędzy ASPEL a Kupującym winny podlegać i być interpretowane wyłącznie zgodnie z polskim prawem.
3. Wszelkie postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych, z 11 Kwietnia 1980 roku (Konwencja Wiedeńska) pozostają wyłączone z niniejszych warunków sprzedaży.
4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania ASPEL wszelkich incydentów medycznych i nieprawidłowości wynikających z niewłaściwej pracy urządzeń ASPEL.
5. Kupujący lub osoby działające w jego imieniu w żadnym wypadku nie są umocowane do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz ASPEL, za wyjątkiem tych, którzy, uprzednio, pisemnie zostali do tego upoważnieni przez Zarząd ASPEL.
6. Niezapoznanie się Kupującego z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży nie zwalniają Kupującego z obowiązku ich przestrzegania.

ASPEL S.A.
OS. H. SIENKIEWICZA 33
32-080 ZABIERZÓW
POLSKA
TEL: +48 12 285 22 22
FAX: +48 12 285 30 30
WEB: www.aspel.com.pl