Produktów: 0
Wartosć: 0,00 zł
Do kasyZawartość koszyka

DZIAŁ SPRZEDAŻY

sprzedaz@aspel.com.pl

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszej firmie, podaj nam swój adres e-mail:

Ogólne warunki sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE :
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę ASPEL SA, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem KRS 0000061383. Siedziba firmy: 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33, NIP: 677-10-16-189, Regon: 350827582.
2.Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
3.Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.
4.Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
5. Sklep prowadzi sprzedaż B2B, nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
II . WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, REALIZACJA :
1.W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając przynajmniej następujące dane: NIP, ew. imię, nazwisko, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, adres poczty elektronicznej (e-mail), W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login. Po założeniu Konta i zalogowaniu Klient może uzupełnić książkę adresową o dane do wysyłki zamówionych Towarów oraz dane do faktur i rozliczeń. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.
2.W celu złożenia zamówienia należy uzupełnić swoje konto o następujące dane: nazwe podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jego formę prawną, adres (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowym, miejscowość), numer telefonu.
3.W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest do:- wybrania Towarów, którymi jest zainteresowany i umieszczenia ich w koszyku,- wybrania opcji "Realizuj zamówienie" lub "Przejdź do realizacji zamówienia" po skompletowaniu całości zamówienia,- potwierdzenia lub wskazania nowego adresu dostawy, a jeśli faktura za Towar ma być wystawiona na inne dane to również adresu rozliczeniowego (do faktury),- wybrania sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji,- wybrania sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji,- wysłania formularza zamówienia poprzez naciśnięcie guzika "Potwierdzam zamówienie".
4.Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawieraną umową sprzedaży.
5.Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane przy Towarach nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
6.Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
7.Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony Sklepu przez całą dobę we wszystkie dni roku.
8.W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
9.Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
10.Sklep zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się brak możliwości nawiązania połączenia telefonicznego lub nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
11.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin może ten ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych.
12.Potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku jest faktura VAT.
III . SPOSÓB DOSTAWY TOWARU I MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA
1.Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
3.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
5.Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu oraz powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
6.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
7.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
8.Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.
IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Formularz Kontaktowy” lube bezpośrednio drogą mailową.
2.Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3.Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
V. PRAWO OD ODSTĄPIENIA UMOWY
1. Firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Jeśli towar ma wady przedsiębiorca /firma/ instytucja ma prawo na podstawie przepisów o rękojmi za wady fizyczne reklamować go.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.Wszelkie informacje odnośnie danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2019 r.